Regulaminy


Regulamin sklepu Desa Modern


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę DESA Modern S.A. z siedzibą w Warszawie (00-554) przy ul. Marszałkowska 34-50, o kapitale zakładowym 587.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434276, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-00-43-173 oraz REGON 140699550, e-mail: online@desamodern.pl, nr telefonu: +48 795 122 701 (zwaną dalej DESA Modern).

2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez DESA Modern.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym DESA Modern oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania. 

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: online@desamodern.pl. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym) pod adres: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.

2. DESA Modern nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.

3. DESA Modern informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

4. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez DESA Modern w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli DESA Modern w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III. Płatności

1. Ceny inkografii i usług znajdują się na stronie internetowej DESA Modern, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką inkografii, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

4. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.pl dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl; DESA Modern nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.

b) przelewem bankowym na konto

DESA Modern S.A.

ul. Marszałkowska 34/50 00-554 Warszawa

Pekao S.A 11 1240 6292 1111 0010 6772 6931

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego DESA Modern. W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez PayU na www.desamodern.pl, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę DESA Modern pod numerem telefonu +48 795122701, w celu skrócenia procesu przesyłki.

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze własnym w jednym z punktów Desa Modern.

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.

3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki inkografii za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM.

4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana pocztą kurierską, pocztą tradycyjną, poprzez Paczkomaty albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego. Kosz dostawy to odpowiednio 15 zł dla gadżetów oraz 50 zł dla inkografii.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 4 dni roboczych i jest liczony:

a) od momentu potwierdzenia przez DESA Modern oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) od momentu uznania rachunku bankowego DESA Modern – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl

6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, DESA Modern skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

V. Odbiór towaru

1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,

b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c) poinformowania DESA Modern o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, DESA Modern nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

4. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do DESA Modern, DESA Modern nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz DESA Modern kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, DESA Modern zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do DESA Modern pisemnego oświadczenia mailem pod adres: online@desamodern.pl lub pod adres pocztowy: DESA Modern, ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa.

2. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z DESA Modern w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

3. DESA Modern zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez DESA Modern, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.

VII. Reklamacje

1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności DESA Modern z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć DESA Modern stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z DESA Modern w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności DESA Modern z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej online@desamodern.pl, pisemnie pod adres: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa lub osobiście w wyżej wymienionym lokalu.

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji DESA Modern ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym DESA Modern a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.

2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność DESA Modern.

3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów, w szczególności inkografii lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  „Tydzień z Dwurnikiem 2017 r.”

 

§ 1. Promocja

1. Promocja, o której mowa w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Promocją”) jest skierowana do klientów Desa Modern, którzy w czasie trwania Promocji dostarczą wizytówkę z danymi umożliwiającymi kontakt telefoniczny do firmowego lokalu Gallery & Art Boutique w Galerii Mokotów.

§ 2. Organizator Promocji

1. Organizatorem Promocji jest firma DESA Modern S.A., z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 34/50, 00-554 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000434276 , NIP 701-00-43-173, REGON 140699550, kapitał zakładowy 587.000,00 złotych w całości opłacony.  

2. Organizator jest również Fundatorem Nagród w Promocji.

§ 3. Czas Trwania Promocji

1. Promocja rozpoczyna się dnia 01.04.2017 r. o godz. 10:00 i kończy się dnia 09.04.2017 r o godzinie 17:00.

§ 4. Wgląd w Regulamin Promocji

1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.desamodern.pl oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa. 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

2. W Promocji wezmą udział osoby, które zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin Promocji.

3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. 

§ 6. Zasady Promocji

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dostarczenie Organizatorowi wizytówki osobistej z danymi umożliwiającymi kontakt telefoniczny w czasie trwania promocji do lokalu mieszczącego się w Galerii Mokotów.

§ 7. Wyłanianie Laureatów Promocji

1. Wyłonienie Laureatów Promocji następuje ostatniego dnia jej trwania tj. 9.04.2017 r. o godzinie 17 w lokalu Gallery&Art Boutique w Galerii Mokotów.

2. Wyłonienie Laureatów Promocji następuje w drodze losowania. Losowanie jest jawne.

3. Laureaci Promocji zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną w przeciągu 3 dni roboczych od dnia losowania. 

§ 8. Nagroda, dystrybucja Nagrody

1. Organizator przewiduje trzy nagrody rzeczowe.

2. Nagrodą dla Laureatów Promocji są notesy z oferty Desa Modern z autografem Edwarda Dwurnika o wartości 200 zł każdy.

3. Laureat Promocji nie może dokonać zamiany produktów na inne produkty organizatora.

4. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe.

5. Laureat Promocji może zrzec się prawa do Nagrody.

6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

7. Sposób dostarczenia Nagrody zostanie ustalony w momencie poinformowania o otrzymaniu Nagrody przez Laureata lub, w przypadku obecności Laureata przy losowaniu, możliwe jest odebranie Nagrody bezpośrednio po losowaniu.

8. Organizator zobowiązany jest do trzech prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody. Brak możliwości kontaktu z Laureatem w terminie do dnia 30.04.2017 r. z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.

9. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku braku lub niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. 

10. Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Polski ponosi Organizator.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki za pośrednictwem poczty kurierskiej przy czym w przypadku jej utraty, stwierdzonej po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jest zobowiązany przesłać taką samą przesyłkę Laureatowi.

§ 9. Anulowanie nagród

1. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Promocji pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród dany Laureat będzie zobowiązany do zwrotu nagród oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu  przyznania takiemu Uczestnikowi nagrody, w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

§ 10. Reklamacja

1. Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Promocji należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: Desa Modern S.A., ul. Marszałkowska 34/50, 00-554  w Warszawie, z dopiskiem „Promocja”, w terminie do 10.06.2017 roku (liczy się data nadania w placówce operatora pocztowego).

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną.

§ 11. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy i godność osób trzecich, prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenia Promocji, którym nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, w szczególności na skutek zaistnienia zdarzeń losowych lub przypadków siły wyższej.

3. Uczestnik biorący udział w Promocji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922) wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z ww. Ustawą na potrzeby Promocji oraz we własnych celach marketingowych Organizatora. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1030) przesyłanych na adres poczty elektronicznej wskazany na wizytówce. Dane osobowe Uczestnika biorącego udział w Promocji podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach przewidzianych m.in. zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. 

2. Przystąpienie do Promocji poprzez przekazanie wizytówki zgodnej z zasadami Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Promocji. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.    

Porozmawiaj z obsługą DESA